Acenta Rehber Sozlesmesi

0 Comments

acenta-rehber-sozlesmesi

Acenta Rehber Sözleşmesi, tur organizasyonlarında Seyahat Acentaları tarafından talep edilen rehberlik hizmetleri için kullanılır.

Seyahat Acentaları tarafından sunulan günübirlik ve paket turlarda Turist Rehberi bulundurmak zorunludur. Seyahat Acentaları meslek kanununda da belirtilmiştir.

Acenta Rehber Sözleşmesi

TIKLA İNDİR

ACENTE-REHBER HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1. Sözleşmenin Konusu

 

1.1– İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri, “Turist Rehberliği Hizmeti”nin Acente tarafından Rehber’e aralarında düzenlenen Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi uyarınca rehberlik hizmeti gördürülmesi konusunda mutabık kalınan hizmetin geneline ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.2– İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ilehazırlanmış olup Rehberler Birliği’nin resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanmaktadır.

1.3– İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri, turun başlangıç ve bitiş tarihi, güzergahı, kişi sayısı, müşteri milliyeti, tur için talep edilen dil/diller, tur programı ve ödenecek ücret gibi detayları içeren Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçasıdır.

 

MADDE 2. Acentenin Hak ve Yükümlülükleri

 

2.1– Acente, tur programının başlamasından önce; 1618 sayılı kanun gereğince tur esnasında turda bulunması zorunlu olan tüm belgeleri, tur programını, müşteri isim listesini Rehber’e yazılı olarak vermekle yükümlüdür.

 

2.2– Acente, Rehber’in Çalışma Kartı’nda belirtilen rehberlik bölgesi ve rehberlik dilinin tur programına uyumlu olduğunu kontrol etmekle, turu ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun şekilde düzenlemekle yükümlüdür.

 

2.3– Acente, turun başlaması, devamı ve sona ermesi ile ilgili tüm rehber giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Tur esnasında oluşması öngörülen ve/veya öngörülemeyen harcamaları Rehber’in kişisel hesabından yapmasını talep edemez.

 

2.4– Acente, Ulaştırma Bakanlığı’nın 10.11.2010 tarihli genelgesine istinaden, transferler ve mücbir sebepler hariç olmak üzere, tur aracının konaklama tesislerinden 00.00- 06.00 saatleri arasında hareket etmemesini ve tur programında kalkış ve varış noktaları arasındaki gidiş-dönüş toplam mesafenin günde 600 kilometreyi aşmamasını sağlar.

 

2.5- Acente, tur hesabının kapanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde, taraflarca imzalanacak olan Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesinde belirlenen rehberlik hizmetinin karşılığını Rehbere, makbuz karşılığı nakden ya da banka havalesi ya da EFT ile  öder. Rehbere stopaj ve benzeri kesintilerden sonra ödenecek olan net ücret, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yıllık ve net olarak belirlenen taban ücretlerden daha az olamaz.

 

MADDE 3. Rehberin Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1– Rehber, çalışma kartında belirtilen şartları taşıyan “Eylemli Rehber” statüsünde olduğunu, çalışma kartında yer alan bilgilerin doğruluğunu, Çalışma Kartı’nın vereceği rehberlik hizmeti süresince geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2- Rehber, görevini meslek etik ilkeleri ile genel ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olarak bizzat, fiilen ve özenle yapmakla yükümlüdür.

 

3.3– Rehber, görevin ifasında kendisine Acente tarafından yazılı olarak verilen tur programına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4– Rehber, tur hesabını tur bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde kapatır. Bu süre, zorunlu ve haklı bir nedenden kaynaklanan durumlarda, Acente’den yazılı teyit alınarak uzatılabilir.

 

 

MADDE4. Tarafların Ortak Yükümlülükleri

 

4.1– Tur programının dışına çıkılması gerektiğinde taraflar bu değişikliği karşılıklı teyit ederler.

 

4.2- 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 10. maddesine istinaden, paket turlarda tur başına kırkbeş kişiye kadar, ancak araçla yapılan ve tek araç kapasitesi kırkbeş kişiyi aşan paket turlarda ise araç başına en az bir rehber görevlendirilebileceğini taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.3– Rehber, Alan Kılavuzları Yönetmeliği gereği Alan Kılavuzu alınması zorunlu yerlerde dahi, 6326 sayılı Kanun gereği görevinin ve grubunun başından ayrılamaz. Alan Kılavuzları, yalnızca 2873 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, turist rehberliği faaliyeti kapsamında hizmet veremez. Tüm tur programı boyunca turist rehberliği hizmeti yalnızca Rehber tarafından verilebilir. Acente veya Rehber, rehberlik görevini alan kılavuzuna yaptıramaz, Alan Kılavuzu alınması halinde ödenecek ücret Rehber’in ücretinden mahsup edilemez.

 

MADDE 5. Fesih

 

5.1– Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, başka bir sebeple sona ermediği müddetçe, rehberlik hizmeti verilecek tur/turlar için belirlenen sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer. Tarafların, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin talep hakkı saklıdır.

 

5.2– Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az kaç gün öncesine kadar Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesini feshedebileceklerini imzaladıkları sözleşmede belirlerler. Ancak belgeye dayalı mücbir ve haklı nedenler olması durumunda, bu süre belirlenen günden daha az olabilir.

 

5.3- Tarafların Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesinde karşılıklı belirledikleri  fesih ihbar süresi geçtikten sonra yapılan fesihlerde fesh eden taraf, toplam rehberlik ücretinin yarısını karşı tarafa ödemekle yükümlüdür.

 

5.4– Rehberlik hizmeti başladıktan sonra, belgeye dayalı zorunlu ve haklı bir neden olmadan, taraflardan birinin fesih gerçekleştirmesi durumunda;

 

(a) Tek taraflı feshi gerçekleştiren Acente ise, Acente, rehberlik hizmeti verilen süre içindeki Rehber ücretini rehbere ayrıca ödeme koşuluyla; fesih başlangıcından tur programının sona erdiği güne kadar olan toplam rehberlik ücretinin yarısını Rehbere ödemekle yükümlüdür.

 

(b) Tek taraflı feshi gerçekleştiren Rehber ise, Rehber, rehberlik hizmeti verdiği süre için alacağı ücret saklı kalmak koşuluyla; fesih başlangıcından tur programının sona erdiği güne kadar olan toplam rehberlik ücretinin yarısını Acenteye ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE 6. Diğer Hükümler

 

Tarafların, İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri ile taraflarca karşılıklı imzalanacak olan Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesinde yer alan yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi halinde, ihlal eden taraf, diğer tarafın uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7. Tebligat ve Adres Değişikliği

 

İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri ile taraflarca karşılıklı imzalanacak Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesinden veya doğabilecek ihtilaflardan dolayı yapılacak tebligat, imzalanan sözleşmede belirtilen adreslere yapılır. Adres değişikliği karşı tarafa yazılı bildirilmedikçe sözleşmede belirtilen adrese yapılan her türlü tebligat geçerlidir.

 

MADDE 8. İhtilaf Merci

 

Bu sözleşme nedeni ile taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Acentenin bulunduğu yerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

MADDE 11. Yürürlük

Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanması ile birlikte işbu genel hükümler de yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir